Vijf strategische thema’s met perspectief

Het werken aan de strategische agenda wordt vormgegeven door een vijftal thema’s: Ruimte, Markt, Ondernemen, Duurzaamheid en Innovatie. Er is gekozen voor de indeling in thema’s omdat op die manier optimaal kan worden aangesloten bij verschillende doelgroepen, kennispartners en financiers. Onder een thema kunnen diverse soorten activiteiten worden ondergebracht zoals projecten, haalbaarheidsonderzoeken, demonstraties, werkgroepen etc.

Thema 1

Ruimte

Een goede inrichting van de ruimte en de infrastructuur vormen een belangrijke randvoorwaarde voor een sterk Laanboomcluster, dat wordt geconfronteerd met tal van nieuwe ontwikkelingen en kansen zoals schaalvergroting, toename van de vraag, andere eisen ten aanzien van productie en logistiek, wensen van burgers, hogere milieueisen etc. Het inspelen op deze ontwikkelingen vraagt om een verbetering van de verkaveling, ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden, teeltvoorzieningen, ontsluiting en bereikbaarheid van het laanboomcentrum. Daarnaast zijn activiteiten rondom opslag en transport te veel versnipperd en zijn de productieomstandigheden voor sommige dienstverlenende en toeleverende bedrijven voor verbetering vatbaar. Bundeling van deze activiteiten in een Agro Business Centre (ABC) kan bijdragen aan een versterking van het Laanboomcentrum. Tot slot is een goede aansluiting op en versterking van de regionale en landelijke infrastructuur (weg, water, rail) van belang.

Doelstelling van het thema:
het versterken van de ruimtelijke structuur, de infrastructuur en de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van de bedrijven.

Meer informatie:
Jacomijn van Appeldoorn, jappeldoorn@nederbetuwe.nl

Thema 2

Markt

Versterking van de marktpositie vormt een belangrijke uitdaging voor het laanboomcluster. Ongeveer tweederde van de in Opheusden en omgeving geproduceerde bomen wordt in het buitenland (met name Noord- en Midden-Europa) afgezet. De belangrijkste afzetlanden zijn Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en België.

De marktpositie staat echter onder druk: Toenemende concurrentie van andere productiegebieden, schaalvergroting en professionalisering bij de afnemers, hogere eisen van de consument en nieuwe wensen ten aanzien duurzaamheid vragen om een adequate actie van het Laanboomcluster. In het thema Markt wordt gewerkt aan verschillende lijnen om hierop in te spelen, zoals het uitvoeren van marktonderzoek, versterken van de ketensamenwerking, bundeling van aanbod, samenwerking tussen exporteurs, ontwikkeling van nieuwe markten, opvoeren van de promotie en het verbeteren van de efficiency en kostprijs.

Doelstelling van het thema:
verbeteren van de marktpositie en afzet van de bedrijven die in het laanboomcluster gevestigd zijn.

Meer informatie:
Bjorn Kohlmann, bjorn@treecentreopheusden.nl

Thema 3

Ondernemerschap

Goed ondernemerschap is de basis voor een gezond laanboomcluster. Schaalvergroting, hogere eisen van afnemers en consument, duurzame productie en toenemende concurrentie en internationalisatie stellen nieuwe en hogere eisen aan het ondernemerschap van ondernemers. Dit geldt zowel voor toeleveranciers, kwekers, handelsbedrijven als afnemers. Vakmanschap blijft essentieel maar daarnaast zijn andere competenties nodig op het vlak van ketensamenwerking, risicoreductie, leiding geven, afzetstrategie en financieel management. En nieuwe competenties zijn nog niet voldoende. Het gaat ook om houding, attitude, gedrag en samenwerkingsbereidheid. Verticaal in de keten, horizontaal met branchegenoten en met de overheid. En: niet alleen de ondernemer zelf is van belang maar ook werknemers. Bedrijfsopvolging, kwaliteit en beschikbaarheid van werknemers zijn meer dan ooit van belang. Daar komt bij dat de concurrentie op de arbeidsmarkt heviger is dan ooit.

Doelstelling van het thema:
Versterking van het ondernemerschap en een top 3 positie op de arbeidsmarkt.

Meer informatie:
Evelien van Gijzen, evelien.vangijzen@rijnconsult.nl

Thema 4

Innovatie

Innovatie biedt veel nieuwe kansen voor versterking van het laanboomcluster. Een belangrijk doel is om te bereiken dat ondernemers beter in staat zullen zijn om vernieuwingen te ontwikkelen en in te voeren. Het gaat hierbij vooral om vernieuwingen die vanuit praktijkonderzoek of uit wetenschappelijk onderzoek worden ontwikkeld en gereed zijn voor toepassing in de praktijk. Een vernieuwing kan plaatsvinden binnen een bedrijf, in de keten of op clusterniveau en betrekking hebben op nieuwe producten, productietechnieken, systemen of diensten. Te denken valt aan pot en/of containerteelt, automatisering, robotisering, mechanisatie, kwaliteitsborging, tracking-tracing, standaardisatie en marktontwikkeling. Naast deze technische innovatie kunnen activiteiten ook worden gericht op organisatorische en bestuurlijke innovatie (bijvoorbeeld nieuwe samenwerkingsvormen).

Doelstelling van het thema:
opvoeren van de innovatie, een betere benutting van onderzoeksresultaten en meer afstemming tussen innovatieactiviteiten.

Meer informatie:
Niels Mauritz, niels@mabo.nl

Thema 5

Duurzaamheid

Duurzaamheid is misschien wel de belangrijkste motor voor versterking van het laanboomcluster. Doelstelling hierbij is een evenwichtige en krachtige balans tussen sociale, ecologische en economische factoren. We kunnen ook zeggen: goed rentmeesterschap. Als het gaat om duurzaamheid dan neemt de Laanboomsector met haar groene producten al een bijzonder sterke positie in: laanbomen dragen immers aanzienlijk bij aan klimaatverbetering, gezondheid, leefomgeving etc. Maar verdere actie is nodig bijvoorbeeld met betrekking tot verduurzaming van productiemethoden (teelttechniek, watergebruik, gewasbescherming), gebruik van duurzame energiebronnen, duurzaam grondgebruik, kringloop ondernemen, reststoffen, arbeidsomstandigheden, verbeteren leefomgeving en verslaglegging. Essentieel daarbij zijn drie dingen: bewustwording, een heldere rapportage en communicatie over de uitgevoerde activiteiten en producten en ten slotte het goed vermarkten hiervan naar afnemers.

Doelstelling:
Een toonaangevende positie op het vlak van duurzaam ondernemen.

Meer informatie:
Micha Hoekstra, micha.hoekstra02@rabobank.nl