Marktinnovaties

Project Locatie
Marktinnovatie door de laanboomsector Provincie Gelderland

In dit meerjarig project wordt op verschillende manieren gewerkt aan marktinnovatie door de laanboomsector. Onderwerpen zijn onder andere Green Cities (nieuwe boomsoorten en distributiekanalen voor grote stedelijke gebieden), gebruik van bomen (en inhoud-stoffen daaruit) voor andere toepassingen en markten en Climate Trees (een soortentabel waarin inzichtelijk wordt wat de invloed van verschillende boomsoorten op de leefomgeving is). Invulling hiervan vindt plaats door middel van haalbaarheidsonderzoeken, ronde tafelgesprekken, excursies, demonstraties en pilotprojecten.

Doelstellingen van het project:

 • Onderzoeken en ontwikkelen van nieuwe marktconcepten met als doel:
 • Marktvergroting en verruiming
 • Verbeteren van het rendement
 • Vergroten van het onderscheidend vermogen
 • Versterken van de onderhandelingspositie naar afnemer

Activiteiten:

 1. Voorbereiding: Plan van aanpak voorbereidingsfase, activiteiten gericht op bewustwording, kennisontwikkeling en deskresearch, bespreken voorbeeldactiviteiten/projecten uit andere sectoren en pacten, planvorming, nader uitwerken activiteiten en opstellen plan van aanpak fase 2.
 2. Ontwikkeling: Uitwerken een visie op marktinnovatie, uitvoeren drie pilotprojecten, uitvoeren vijf demo’s (ontwikkelen, presenteren, communicatie), plan van aanpak fase 3.
 3. Implementatie: Opschalen/verbreden pilotprojecten, structuur voor beheer en vernieuwing demo’s.

Deelnemers:

 • Laanboomkwekers en handelsbedrijven aangesloten bij TCO
 • Afnemers van Laanboom producten (vanuit verschillende markten)
 • Gemeenten (bijv.: Neder-Betuwe, Overbetuwe en Buren)
 • Architecten en stedenbouwkundigen
 • Kennisinstellingen en brancheorganisaties (bijv. Anthos)

Beoogde looptijd van het project:
Oktober 2017 – voorjaar 2020

Terug