Afstemming Omgevingsvisies Gemeenten

Project Locatie
Afstemmen van de Omgevingsvisies tussen gemeentes Provincie Gelderland

Iedere gemeente in Nederland gaat aan de slag met het opstellen van een Omgevingsvisie. Deze visie beschrijft de gewenste toekomst van de woon, werk en leefomgeving van de dorpen en het buitengebied. De Omgevingsvisie kan worden gezien als de opvolger van de gemeentelijke Structuurvisie. Deze is richtinggevend voor de toekomstige ontwikkeling van de gemeente. Daar waar in de structuurvisie een concreet eindbeeld staat (zonder direct overleg vooraf met inwoners), biedt een omgevingsvisie meer ruimte voor initiatieven. Het verwoordt wat een gemeente wil zijn (incl. ambitie en doelen) op een dynamische manier. De Omgevingsvisie vormt de basis voor onder andere het Omgevingsplan (opvolger van Bestemmingsplan).

 

Doelstelling van het project:
Afstemmen van de Omgevingsvisies tussen gemeente Neder-Betuwe, gemeente Overbetuwe en gemeente Buren.

 

Activiteiten:

  1. Opstart: bespreken aanpak per gemeente
  2. Tussentijdse afstemming: voortgang bespreken, afstemmen inhoud concept Omgevingsvisie

Afronding: delen definitieve versie Omgevingsvisie

 

Deelnemers:

  • Gemeente Neder-Betuwe
  • Gemeente Buren
  • Gemeente Overbetuwe
  • Laanboompact

 

Beoogde looptijd van het project:
Januari 2018 – December 2021

Terug