Welkom

Het Laanboompact is een initiatief van de Tree Centre Opheusden, gemeente Neder-Betuwe, gemeente Overbetuwe, gemeente Buren, Provincie Gelderland en Rabobank West Betuwe.

Doelstelling van het Laanboompact is het versterken van de laanboomsector in de Betuwe. De laanboomteelt is een belangrijke bedrijfstak in de Betuwe. Rond Opheusden zijn 160 kwekers en handelsbedrijven actief, die samen met toeleverende en dienstverlenende bedrijven voor ruim negenhonderd voltijds arbeidsplaatsen zorgen. Het gebied is goed ontsloten via de snelwegen A2, A50 en A15. De samenwerking in het pact krijgt gestalte via projecten, bijeenkomsten, promotieactiviteiten, werkgroepen enz.

160 kwekers en handelsbedrijven zorgen samen met toeleverende en dienstverlenende bedrijven voor ruim 900 voltijds arbeidsplaatsen zorgen.

Boomteelt in Nederland

Nederland neemt al jaren een leidende positie in op de wereldmarkt voor boomkwekerijproducten. Ca. 65% van de productie wordt geëxporteerd naar meer dan 65 landen. Kenmerkend voor de boomkwekerij zijn het brede productenpakket en de concentratie in centra: In de regio Boskoop ligt het accent op sierheesters en coniferen. Zundert is al jaren het hart van de Nederlandse teelt van bos- en haagplantsoen. Limburg (Lottum) en noordoost Groningen zijn vooral bekend door rozen en rozenonderstammen. In Noord Brabant (Haaren, Oudenbosch) en rond Opheusden worden vooral Laan-, bos- en parkbomen geteeld. De teelt van fruitbomen vindt vooral plaats in Flevoland, Limburg, Noord Brabant en Zeeland. Tot slot ligt in de Bollenstreek het accent op vaste planten.

Ons werkgebied, onze historie en het maatschappelijk belang

De boomkwekerij is van vitaal belang voor de samenleving. Bomen en groen zijn goed voor de economie en werkgelegenheid. Bovendien leveren ze een belangrijke bijdrage aan een mooie en gezonde leefomgeving: thuis, op het werk, in de wijk, in de natuur. Maar bovenal dragen bomen en groen bij aan een goed klimaat door het opnemen van CO2 en fijnstof uit de lucht. Groen is leven!

Werkgebied
De begrenzing van het laanboomteeltcentrum Opheusden en omgeving wordt ruwweg bepaald door de Neder Rijn, de spoorlijn Arnhem – Nijmegen, de Waal en het Amsterdam Rijnkanaal. In beperkte mate vindt er ook ten noorden van de Neder Rijn teelt van laanbomen plaats.

Historie
De Laanboomteelt in de Betuwe kent een lange historie en traditie. Al rond 1400 wordt melding gemaakt van boomteeltactiviteiten in het gebied en rond 1650 werden er reeds fruit, hop en (vrucht)bomen gekweekt, mede vanwege de gunstige bodemeigenschappen en klimatologische omstandigheden. De teelt en het aantal bedrijven heeft zich sindsdien langzaam uitgebreid maar is vooral na de 2e wereldoorlog sterk toegenomen met name door de mechanisatie. Boomkwekers hebben zich reeds lang georganiseerd. In 2007 werd het 75 jarig jubileum van de Boomkwekersvereniging kring Opheusden e.o. gevierd. Deze boonkwekersvereniging is in 2015 overgegaan in Tree Centre Opheusden

Ambitie

Uitgroeien tot hét toonaangevende laanboomcluster in de wereld door scherp ondernemerschap en een scherp oog voor maatschappelijke randvoorwaarden en veranderende marktomstandigheden.

 

Doel is een groen, gezond en gerespecteerd cluster. Te bereiken door:
1. Een sterke internationale marktpositie en een ketenregiefunctie in de laanboomteelt;
2. Balans tussen laanboomteelt economie enerzijds en natuur, recreatie en wonen anderzijds;
3. Toonaangevende positie in kennis, innovatie en hoogwaardige arbeid;
4. Voorloper op het vlak van duurzame ontwikkeling;
5. Intensieve samenwerking op regionaal en landelijk niveau.

Markt, mens en maatschappij

De laanboomsector wordt geconfronteerd met forse ontwikkelingen.

Markt
Deze wordt gekenmerkt door schaalvergroting en professionalisering bij de afnemers, toenemende concurrentie van andere productiegebieden en de steeds hogere eisen van de consument. Dit vraagt meer aandacht voor kostprijs, kwaliteit, kennis en innovatie, een goede infrastructuur en samenwerking.

Mens
Burgers en medewerkers hebben meer aandacht voor de directe leefomgeving, werkgelegenheid, kwaliteit van arbeid, gezondheid en imago. Dat betekent dat geïnvesteerd moet worden in goede relaties met burgers, werknemers en andere stakeholders.

Maatschappij
Stelt hogere eisen aan klimaat, energie, waterhuishouding en bodem- en luchtkwaliteit. Dat betekent aandacht voor duurzaam ondernemen, toepassing van duurzame productiemethoden en duurzame energie.

Op basis van bovenstaande ontwikkelingen is de volgende strategische agenda opgesteld;

Versterken afzet
Optimaliseren bedrijfsstructuur
Herinrichten ruimtelijke structuur
Opvoeren innovatie
Optimaliseren scholing en arbeid
Versterken ondernemerschap
Duurzamer ondernemen
Opvoeren samenwerking
Verbeteren communicatie
Vernieuwen productietechniek

Samenwerking

SamenwerkingKenmerkend voor het Laanboompact is de sterke focus op (publiek – private)samenwerking. Zo wordt samengewerkt met Greenport Holland en Greenport Gelderland.

Greenport Gelderland
Dit is een regionaal samenwerkingsverband opgezet op initiatief van de provincie Gelderland. Doel is het versterken van de tuinbouw (glastuinbouw, fruit, paddenstoelen en laanbomen) in het rivierengebied. Samenwerking vindt onder andere plaats op gebied van onderwijs en scholing, arbeidsmarkt, innovatie, agrologistiek, infrastructuur en gebiedsmarketing.

Greenports Nederland
Dit is een landelijk samenwerkingsverband van een aantal regionale Greenports waaronder Westland/Oostland, Aalsmeer e.o., Venlo e.o., Duin & Bollenstreek en de regio Boskoop. Ook Greenport Gelderland neemt deel aan dit samenwerkingsverband. Een Greenport is een gebied waar een samenwerkend cluster van toelevering, productietuinbouw, handel, verwerking, logistiek en dienstverlening een centrum vormt van (inter)nationaal belang. Samenwerking vindt onder andere plaats op het gebied van ruimte en infrastructuur.